ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش

نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. پس پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

1- بهتر می باشد تحلیل‌گران مالی فعال در بازار سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار در کنار تحلیل‌ها و تکنیک‌های معمولی که انجام می‌دهند، تحلیل‌های خاصی مبتنی بر وضعیت اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، ریسک شرکت و عوامل تاثیرگذار بر آن حجم نقدینگی شرکت‌ها با در نظر داشتن استانداردهای حسابداری به اقدام آورند.

2- توصیه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری به افشای اختیاری اطلاعات جامع در خصوص اندازه و سطج ریسک سهام شرکت‌ها.

همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه های دوم و پنجم پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی ارتباط معنادار و مستقیمی هست. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، ارتباط معنادار و مثبتی هست. پس پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

1- سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند با در نظر داشتن نتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه اطلاعات جامع‌تری را در خصوص حجم نقدینگی شرکت ها و ارزش شرکت ها، برای سهامداران منتشر نماید.

2- از آن جهت که افزایش اندازه و سطح حجم نقدینگی می‌تواند اثرات مهمی بر تصمیم سرمایه‌گذاران داشته باشد، ارائه اطلاعات کامل و شفاف از سوی مدیریت در زمینه حجم نقدینگی و ارزش شرکت بسیار راه‌گشا خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید