دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب
2 -1- ضرورت پژوهش    6
1- اهداف پژوهش    8
4- 1- فرضیه های پژوهش    8
فرضیه ها    8
5- 1- قلمرو مکانی پژوهش    9
موضوع فعالیت شرکت    9
مرکز  و حوزه عملیات شرکت    9
سرمایه و سهامداران    10
اهداف و مأموریت های شرکت    10
اهداف    11
فصل دوم ادبیـات پژوهش    12
1-2- عملکرد    13
2- 2- ارزیابی عملکرد :    14
3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد :    16
4-2- ارزیابی عملکرد در ایران    19
5-2-  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    20
6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد    21
7-2- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد    21
8-2-  شاخص های ارزیابی عملکرد    23
1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد    24
2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد    25
9-2- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان    28
11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد    29
1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی    29
2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد جدید    31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11-2- مقایسه دیدگاههای سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد    33
12-2- مدلهای ارزیابی عملکرد    35
1-12-2- مدل جایزه دمینگ    35
2-12-2- مدل مالکوم بالدریج    38
مراحل و قدمهای اجرایی    40
3-12-2-  مدل PIPE    41
شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد    42
شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری    43
تهیه نقشه فرآیند    45
تعیین شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد    46
4-12-2-  مدل  EFQM    47
ویژگیهای مدل    47
کلیات مدل    49
منطقRADAR    50
بکارگیری منطق RADAR    51
حوزه های مدل    52
5-12-2- مدل ارزیابی متوازن    53
روش ارزیابی متوازن چیست؟    56
منظر یادگیری و رشد    57
1- منظر مالی    59
2- منظر مشتری    59
3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار    60
1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)    62
2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان    62
3- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت    63
4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد    63
13-2- انتخاب الگوی مناسب    63
وجوه شباهت بین EFQM و BSC    64
وجوه تفاوت بین EFQM و BSC    65
جدول 2-2- تفاوت های مدل EFQM و BSC    68
جدول 3-2- تعیین مدل پیشنهادی    69
14-2-  تاریخچه و پیشینه پژوهش :    70
1-14-2- تحقیقات داخلی    70
2-14-2-  تحقیقات خارجی    73
15-2- چارچوب نظری پژوهش    75
فصل سوم متدولــوژی پژوهش    79
1-3- نوع پژوهش    80
2-3- ابزار اندازه گیری    81
3-3-پایایی آزمون     82
4-3-  روایی آزمون      83
5-3- جامعه آماری    83
6-3- آزمون های آماری    85
1-6-3-آزمون دوجملهای    85
2-6-3-آزمون مربع  کای پیرسون    86
فصل چهـارم    89
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش    89
مقدمه    90
1-4- ویژگیهای دموگرافیک    91

سابقه مدیریتی افراد در شرکت    92
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی    92
تحصیلات پاسخگو    93
الف- جامعیت    95
ب- انعطاف‌پذیری    96
ج- مقبولیت سازمانی    96
د- قابلیت پیش‌بینی    97
2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های پژوهش    98
جدول 10-4  نتایج آزمون فرضیه ها با بهره گیری از روش آزمون دو جمله ای    100
جداول دو بعدی    101
جدول 13-4- آزمون شفه    102
آزمون تحلیل مولفه های اصلی    103
تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی    104
نمودار شماره 1-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص جامعیت    106
نمودار شماره 2-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص مقبولیت    110
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش    112
مقدمه    113
1-5- بحث و نتیجه‌گیری:    115
2-5- محدودیت‌های پژوهش    116
– محدودیت مکانی پژوهش    116
3-5- پیشنهادهای پژوهش    118
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:    121
منابع و مأخذ :    123
شاخص اثربخشی نیروی انسانی    128
شاخص بازده دارایی    129
شاخص سود (زیان) ناخالص    130
شاخص سود (زیان) عملیاتی    131
شاخص بهره وری نیروی انسانی    133
شاخص رشد بازار    135
شاخص ارزش افزوده    136
شاخص بازده سرمایه در گردش    137
فصل اول کلیـات پژوهش

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران