دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات پژوهش

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تبیین موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………….4
  • اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………….6

4-1 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1اهداف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………….7

2-4-1اهداف فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………….8

5-1 سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8

2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8

6-1 تبیین فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………….8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-1 متغیر های پژوهش …………………………………………………………………………………………………..8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9

اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14

  • تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
  • مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16

3-2 تأثیر استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20

5-2 چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………22

6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24

8-2 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27

13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37

20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39

24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40

25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43

27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47

32-2 تأثیر فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48

34-2اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56

 

43-2 نکات برجسته درمورد اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59

44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65

51-2 نقد و مطالعه تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65

اختصار فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73

2-3 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد پژوهش …………………………………………………………………….74

4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75

5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75

1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75

2-6-3  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77

8-3 اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های پژوهش

1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81

2-4  داده ……………………………………………………………………………………………………………..81

3-4  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81

4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83

6-4 جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………84

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………….97

3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97

محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟