دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارزیابی عملکرد[1] :

اگر بتوانید آن چیز که را که درمورد آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد اظهار کنید شما چیزی درمورد آن می دانید … ( اگر این طور نباشد ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی می باشد ، ممکن می باشد مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده‌اید (نیون،1386،18)

همانطور که می دانیم ارزیابی عملکرد از موضوعاتی می باشد که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می گردد. اصولاً ارزیابی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان می باشد. صاحب نظران علم مدیریت عقیده دارند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل می باشد که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند و برای رسیدن به این مقصود بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد موثر و مناسب می باشد.

از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده می باشد که اگر چه از جهت لفظی ممکن می باشد متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزیابی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آن چیز که هست و آن چیز که بایستی باشد دانسته اند. حال به بعضی تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد می پردازیم.بعضی تعاریف موجود در ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد (عفتی،1386،5).

– ارزیابی عملکرد فرآیند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک اندازه پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی می باشد بین آن چیز که مشتریان و سهامداران توقع دارند و آن چیز که که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .

[1] Performance Measuring

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران