دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد

همانطور که قبلاً اظهار گردید شاخص های هر مدل ارزیابی عملکرد اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن مدل هستند و این شاخص ها هستند که اندازه کارآیی و اثربخشی یک مدل را تعیین می کنند امّا سوال این می باشد که آیا هر نوع شاخص با هر ویژگی و خصوصیتی می تواند تضمین کننده کارایی و اثربخشی یک مدل باشد و هدف اساسی ارزیابی عملکرد که همانا تعیین اندازه دستیابی به اهداف و مأموریت های سازمان و تعیین نقاط ضعف و قوت آن می باشد را برآورده سازد. خبرگان و صاحب نظران ویژگیهایی را برای شاخص های ارزیابی عملکرد اظهار داشته اند که در اینجا به ذکر چند مورد از آنها می پردازیم.

آقای گلابرسون ویژگیهای زیر را برای شاخص های ارزیابی عملکرد اظهار می کند. (عفتی، 1386، 71)

 • معیارهای عملکرد بایستی از اهداف سازمان به دست آیند.
 • معیارها بایستی امکان مقایسه سازمانها در کسب و کارهای مشابه را فراهم سازند.
 • هدف هر معیار بایستی شفاف باشد.
 • معیارها ترجیحاً نسبی باشند تا عددی
 • معیارهای عینی باشند تا ذهنی
 • معیارها از طریق بحث و گفتگو با افراد دخیل انتخاب شوند.

فرد دیگری بنام «ماسکل» ویژگیهای شاخص های عملکرد را اینگونه برمی شمارد (ویتال، 1995، 43)

 • شاخص ها بایستی مستقیماً با استراتژی سازمان مرتبط باشند.
 • شاخص های غیرمالی بایستی به کار طریقه.
 • هر شاخص در جایی مناسب می باشد و شاخص ها بایستی در میان واحدها تغییر کنند.
 • شاخص ها با تغییرات شرایط تغییر کنند.
 • شاخص ها بایستی برای بهره گیری آسان باشند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شاخص ها بایستی بازخور سریع فراهم آورند.
 • شاخص ها بایستی بهبود مستمر را در پی داشته باشند و تنها به نظاره نپردازند.

آقای دکتر الوانی نیز ویژگیهایی را برای شاخص های ارزیابی عملکرد عنوان می کند. او معتقد می باشد شاخص های ارزیابی بایستی اولاً با هدف مورد ارزیابی ارتباط مستقیم داشته باشد ثانیاً شاخص ها بایستی دارای جامعیت لازم باشند یعنی حتی المقدور جوانب گوناگون عملکرد را ارزیابی نماید ثالثاً شاخص ها بایستی بتوانند جنبه های کیفی و غیرمالی سازمان را نیز ارزیابی نمایند.

جمع بندی دیدگاههای صاحب نظران در خصوص ویژگیهای شاخص های ارزیابی ما را به این نتیجه می رساند که شاخص های ارزیابی بایستی دارای ویژگیهایی بشرح زیر باشد:

 • شاخص ها بایستی مستقیماً با استراتژی ها و اهداف سازمان مرتبط باشند.
 • شاخص ها بایستی بتوانند جنبه های غیرمالی سازمان را ارزیابی کنند.
 • هر شاخص بایستی قابلیت تغییر در شرایط مختلف را داشته باشد.
 • شاخص بایستی قابل بکارگیری در واحدهای مختلف سازمان باشند.
 • شاخص ها بایستی برای بهره گیری آسان باشند.
 • در انتخاب شاخص ها بایستی از نظرات و دیدگاههای کارکنان و مدیران بهره گیری کنیم.
 • شاخص ها بایستی بازخور سریع ایجاد کنند.
 • شاخص ها بایستی قادر به ایجاد فرآیند بهبود مستمر باشند.

نظر محقق آن می باشد که این 8 ویژگی را می توان بطور اختصار تحت عنوان 4 مولفه جامعیت، قابلیت انعطاف پذیری، مقبولیت سازمانی و قابلیت پیش بینی اظهار نمود.

1) جامعیت به معنای این که شاخص های ارزیابی عملکرد بایستی با اهداف و استراتژی های سازمان منطبق بوده و با هدف ارزیابی صحیح از اندازه دستیابی به اهداف سازمان طراحی گردند و همچنین بتوانند جنبه های غیر مالی سازمان مانند رضایت مشتریان و بهبود فرآیندهای داخلی را نیز اندازه گیری نمایند. شاخص بایستی بتوانند تصویر شفافی از نحوه اجرای استراتژی ها در سازمان ارائه دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران