دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

فصل اول     کلیات

   1-1- تعریف و اظهار موضوع                   1

2-1- هدف پژوهش                          2

3-1- اهمیت پژوهش                        3

4-1- اظهار مسائل پژوهش                      4

5-1- اظهار فرضیات                        5

6-1- محدودیتهای پژوهش                   6

7-1- تعریف واژه ها                         7

 

فصل دوم     مبانی نظری

     بخش اول – کلیات

1-2- مدیریت منابع انسانی                   8

2-2- آموزش کارکنان                         11

3-2- اهداف آموزش                        14

4-2- اهمیت و مزایای آموزش                  16

5-2- مراحل آموزش                        24

6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان     25

1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش کارکنان   25

2-6   -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی             27

3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی            31

7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی            32

8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره            32

9-2- اصول یادگیری                       34

1-9-2- نظریه های یادگیری                    36

2-9-2- مروری بر چند روش آموزش               37

3-9-2- آموزش ضمن خدمت                   49

10-2- اجرا و ارزشیابی                       52

1-10-2- روش اجرای دوره                      52

2-10-2- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی               53

3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش         54

4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                54

 

 

بخش دوم – تاریخچه آموزش کارکنان و طرح رشد و ارتقاء

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش کارکنان             56

–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                      59

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  66

 

فصل سوم – روش پژوهش و تحلیل داده ها

1-3- روش پژوهش                          72

2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                72

3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات            74

 

4-3- روش تحلیل آماری                    77

5-3- روایی و پایایی پرسشنامه                   79

 

فصل چهارم – تحلیل یافته ها

1-4- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی           83

2-4- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین            90

3-4- ارزیابی فرضیات فرعی پژوهش                     168

4-4- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید‌گا‌ن و مسؤلین  177

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات    

1-5- نتیجه گیری                         178

2-5- پیشنهادات                             181

 

 

پیوستها

 

منابع و مآخذ

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.