دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی می باشد که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد . این نتایج بایستی از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیته نیز فراهم می آورد .

– ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد ، که بعضی اوقات خروجی خوانده می گردد .

– ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده می باشد .

– ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که با ایجاد شاخصهایی اندازه دستیابی سیستم را به
خروجی های موردنظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند .

– ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص اندازه پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف می باشد .

– ارزیابی عملکرد جمع آوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف می باشد . اطلاعات حاصل از اجرای ارزیابی عملکرد برای بهبود عملیات بهره گیری می گردد . نتایج شاخص ها ، ورودی ها و خروجی ها ، جمع آوری و گزارش می شوند .

– ارزیابی عملکرد تحقیقی در قابلیت اطمینان مالی ، کارایی و اثربخشی یک موجودیت می باشد

– ارزیابی عملکرد ارزیابی منظم نتایج و کارایی خدمات یا برنامه ها می باشد .

– ارزیابی عملکرد نشان دهنده فرآیند لازم جهت ارزیابی محیط به مقصود دستیابی به نیازمندی یا خروجی موردنظر می باشد و اینکه آیا به خروجی دست یافته می گردد یا خیر و اندازه تفاوت بین خصوصیات ارزیابی شده محیط و نیازمندی یک عملکرد خاص یا یک خروجی چه اندازه می باشد .

اما شاید کاملترین تعریف، تعریف آقای استونر باشد: ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می گردد، عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می شوند، اختلافات و انحرافات نظاره شده اندازه گیری و اندازه اهمیت آنها مشخص می گردد و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف ها و مأموریت های سازمان انجام می گیرند. (استونر، 1983، 592)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران