دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  ضرورت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد اهداف مختلفی را دنبال می کند و می تواند بهره گیری ها متفاوتی داشته باشد . بطور کلی سازمانها به 4 دلیل عملکرد خود را اندازه گیری می کنند (تورنر و دیگران،18،2002).

– آگاهی یافتن و کنترل : زیر نظر داشتن و نظاره عملکرد سازمان و کنترل مغایرت ها با اهداف از قبل تعیین شده به مقصود انجام عملیات و اقدام اصلاحی به بیانی دیگر یکی از تنش های سیستم ارزیابی عملکرد ، تأثیر چرخه بازخورد می باشد .

– بهبود دادن : ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت ها از طریق بهبود شاخص های عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هم راستاسازی فعالیت ها با اهداف سازمانی : از طریق ارزیابی عملکرد اندازه هم راستایی فعالیت ها با اهداف سازمان روشن می گردد و فعالیت هایی که در راستای اهداف نیستند شناسایی شده و برای آنها اقدامات اصلاحی پیش بینی می گردد .

– پاداش دادن یا توبیخ کردن : اندازه گیری عملکرد معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحدها و سازمانهاست و به سادگی می تواند مورد بهره گیری نظام های تشویق و تنبیه قرار گیرد .

11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد

همانطور که در تاریخچه ارزیابی عملکرد ذکر کردیم. آغاز سیستم ارزیابی عملکرد سنتی شکل گرفت و عدم پاسخگویی به بعضی از وجوه روش مذکور لزوم پیدایی روش جدید ارزیابی عملکرد را ضرورت بخشید. در اینجا به تبیین هر یک از دو سیستم می‌پردازیم.

1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی

سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی اغلب بر هزینه و مدیریت حسابها متکی هستند. این روشها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای روبرو شدن با نیاز روزافزون صنایع تولیدی توسعه داده‌شدند با تغییرات شگرف در فناوری و تولید،‌دیگر سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی قابل بهره گیری نیستند به عقیده مسکل[1]،‌5 مشکل اصلی در ارتباط با تکنیکهای مدیریت حسابداری هست (عفتی،1386،8).

  1. کمبود تناسب: گزارشهای مدیریت حسابداری با استراتژی تولید متناسب نیستند، برای بخش کنترل تولید و عملیات قابل درک نبوده و در اخذ تصمیمات جهت قیمت گذاری گمراه کننده اند.
  2. تغییر هزینه: حسابداری سنتی هزینه ها،‌با عناصر هزینه در ارتباط می باشد شکل عناصر هزینه ها در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده می باشد. تحلیلهای جزیی کم اهمیت شده اند. همچنین شکل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (و هزینه های متغیر و ثابت) همانند سابق ثابت نیست و در نتیجه روشهای سنتی سرشکن کردن هزینه های سربار به وضوح هزینه های تولید را دگرگون می کند.

[1] Maskell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران