دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای ارزیابی عملکرد سازمان

در این قسمت به بعضی از نتایج و فواید ارزیابی عملکرد سازمان بطور اختصار تصریح می گردد

  • زمینه بهبود و اصلاح اختیارات زیان آور سازمان را فراهم می سازد .
  • موجب شناسائی فعالیتهای کارا و اثربخش می گردد که با تاکید بر آنها زمینه رشد و ارتقای کیفی امور می تواند فراهم گردد .
  • می توان محیطی سالم را برای پرورش و بروز استعدادهای خلاق کارکنان فراهم آورد و موجب تقویت انگیزش آنان گردید .
  • زمینه تشویق ، دلگرمی مدیرانی کارآمد ، مبتکر و خلاق را فراهم ساخته و سرانجام منجر به بهره وری بیشتر آنها می گردد .
  • موجب مقایسه عملکردها شده و فرصت رقابت سالم را برای سازمانها فراهم می سازد .

اختصار اینکه با در نظر داشتن نتایج حاصل از ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان ضروری می باشد در جهت نوسازی سازمانها  و بهره گیری بهینه و مطلوب از توان بالقوه آنها به ویژه از دیدگاه منابع انسانی به این مهم بیش از پیش توجه گردد . لذا شناخت تنگناهای موجود در زمینه ارزیابی در جهت ارائه الگوی مناسب ضروری می باشد (عفتی ،15،1385).

10-2-  ضرورت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد اهداف مختلفی را دنبال می کند و می تواند بهره گیری ها متفاوتی داشته باشد . بطور کلی سازمانها به 4 دلیل عملکرد خود را اندازه گیری می کنند (تورنر و دیگران،18،2002).

– آگاهی یافتن و کنترل : زیر نظر داشتن و نظاره عملکرد سازمان و کنترل مغایرت ها با اهداف از قبل تعیین شده به مقصود انجام عملیات و اقدام اصلاحی به بیانی دیگر یکی از تنش های سیستم ارزیابی عملکرد ، تأثیر چرخه بازخورد می باشد .

– بهبود دادن : ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت ها از طریق بهبود شاخص های عملکرد

هم راستاسازی فعالیت ها با اهداف سازمانی : از طریق ارزیابی عملکرد اندازه هم راستایی فعالیت ها با اهداف سازمان روشن می گردد و فعالیت هایی که در راستای اهداف نیستند شناسایی شده و برای آنها اقدامات اصلاحی پیش بینی می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران