دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

بکارگیری منطق RADAR

مفاهیم عناصر ویژه RADAR که بایستی تحقق یابند به تبیین زیر می باشد:

الف- نتایج: نتایج گویای آن چیزی می باشد که سازمان به آنها دست می یابد. در یک سازمان برتر نتایج دربرگیرنده روندهای مثبت و یا عملکردهای خوب و پایدار، اهداف مطلوبی که به آنها دست یافته یا از آنها پیشی گرفته شده، مقایسه عملکردها با بهترین ها می باشد و نتایج ناشی از رویکردها هستند. به علاوه ارتباط نتایج با محدوده نیز در نتایج پوشش داده می شوند.

ب- رویکرد: رویکرد گویای آن چیزی می باشد که سازمان برای انجام آن یا به دلیل آن برنامه ریزی کرده می باشد. در یک سازمان برتر، رویکرد بایستی منطقی، دارای تعریف جامع و فرآیند ایجاد، متمرکز بر نیازهای ذینفعان و یکپارچه،‌ یعنی پشتیبان خط مشی و راهبرد و نیز مرتبط با سایر رویکردها در مواقع مقتضی باشد.

ج- استقرار: استقرار در برگیرنده آن چیزی می باشد که سازمان برای استقرار رویکرد انجام می دهد. در یک سازمان برتر،  رویکرد به شکل ساختار یافته در تمامی نواحی مرتبط بکار گرفته می گردد.

د- ارزیابی و بازنگری: ارزیابی و بازنگری دربرگیرنده آن چیزی می باشد که یک سازمان برای ارزیابی و بازنگری رویکرد و استقرار آن انجام می دهد. در یک سازمان برتر رویکرد و بکارگیری آن به صورت منظم مورد اندازه گیری قرار می گیرد و فعالیتهای یادگیری مرتبط با آنها به گونه منظم صورت می پذیرد و خروجی های هر دو برای شناسایی، اولویت بندی، طراحی و بکارگیری بهبودها مورد بهره گیری قرار می گیرد(نجمی،1382،71).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران