شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه دیدگاه‌های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد

در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده می باشد سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود.

تأثیر ارزیابی کننده: در دیدگاه سنتی ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و تأثیر قاضی را اعمال
می کند. اما در دیدگاه جدید ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده می باشد.

دوره ارزیابی: در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته می باشد اما در دیدگاه مدرن تمرکز بر دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد.

هدف: در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده و مچ گیری می باشد و اعمال سبک دستوری و
محاکمه ای از ویژگی های بارز آن به شمار می آید در حالی که در دیدگاه مدرن، هدف آموزش رشد و بهبود افراد و سازمان می باشد.

اسپف و همکاران تفاوتهای دو دیدگاه فوق را در ابعادی به تبیین جدول 2-1 مطرح  نموده اند: (عفتی،1386،11)جدول شماره -1-2 – تفاوت دیدگاه های سنتی و جدید از دید اسپف

 

ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس توجه جدید در مقایسه با توجه سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعاد مختلف برخوردار می باشد. پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه جدید بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و نهایتاً اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود. دیدگاه جدید در ارزیابی دستگاه های دولتی بسیار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. مطالعه ای که در اروپا انجام شده می باشد حکایت از گرایش فزاینده ارزیابی کنندگان سازمانهای دولتی به دیدگاه جدید دارد. با در نظر داشتن نتایج حاصل از مطالعات مسئولان ارزیابی دستگاه های دولتی دیدگاه جدید بهتر از دیدگاه سنتی می باشد.

در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه بهبود عملکرد و فعالیتهای سازمان و افراد آن بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاه نداشته باشد،‌ سازمانها خود به استقبال نظام ارزیابی می طریقه و به گونه مستمر برای بهبود مکانیزم‌های آن کوشش می نمایند. برآیند این تلاشها ایجاد خود ارزیابی در سازمانهاست که پیامد وجود چنین نظری رشد توسعه عملکرد و نهایتاً تحقق سریعتر و بهتر اهداف سازمانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران