دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعضی صاحب نظران سه ویژگی عمده را برای سیستم های ارزیابی عملکرد در نظرمی گیرند که عبارتند از: 1- قابل ارائه و قاعده مند باشند. 2- قابل ادغام با سایر سیستم های سازمان باشند. 3- قابل بکارگیری باشند (تونی، 2001، 39).

در خصوص قابل ارائه بودن بایستی گفت که یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی مشخص کند که چه چیزی را و چگونه آنرا ارزیابی می کند و در واقع بایستی شاخص ها و معیارهای ارزیابی و همچنین فعالیتی را که می خواهد ارزیابی کند را تعیین نماید.

قابل ادغام بدون نیز به هماهنگی و انطباق سیستم ارزیابی عملکرد با سایر سیستمهای موجود در سازمان مانند سیستم تولید، برنامه ریزی و مالی، برمی گردد  و نهایتاً اینکه سیستم ارزیابی عملکرد بایستی توانایی بکار گرفته شدن در بخش های مختلف سازمان را دارا باشد.

بعضی نویسندگان و صاحب نظران علم مدیریت نیز ویژگیهایی را برای سیستم های ارزیابی عملکرد اظهار داشته اند که بطور کلی می توان به موارد زیر تصریح نمود:

1- معقول بودن و مقبولیت: یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی از مبانی منطقی برخوردار باشد بطوریکه همه افراد فعال در سازمان با ساز و کار و اهداف سیستم آشنا بوده و برای افزایش مقبولیت سیستم ارزیابی عملکرد بایستی افراد با اهمیت و کارکردهای آن آشنا شوند.

2- عینی بودن: سیستم های ارزیابی عملکرد بایستی از شاخص های عینی و دقیق برای سنجش ارزیابی جنبه های گوناگون سازمان بهره گیری نمایند.

3- انعطاف پذیری: یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی بگونه ای طراحی گردد که در صورت روبرو شدن با تغییرات ضروری در برنامه ها، شرایط کار و محیط بتواند جوابگوی نیازهای سازمان باشد.
(رضائیان، 1383، 508)

بعضی نیز عقیده دارند که یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی بگونه ای طراحی گردد که علاوه بر داشتن جامعیت لازم، نتایج حاصل از ارزیابی و اطلاعات بدست آمده را بطور صحیح و دقیق در اختیار مدیران قرار دهد. جامعیت بدین معنا که یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی بتواند همه جنبه های فعالیت سازمان را پوشش دهد و آنها را ارزیابی نماید.

همچنین یک مدل ارزیابی عملکرد، نتایج حاصل از آن بایستی ابزاری در جهت جلوگیری از انحرافات با گردید ونه وسیله ای به مقصود تنبیه و مجازات افراد. سیستمهای ارزیابی عملکرد بایستی با روحیات کارکنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و متناسب باشد. (الوانی، 1386، 133).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران