عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری گردد (ایران نژاد پاریزی، 1378). مانند ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی، 1379).

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به بهره گیری از شیوه و روشی رهنمون می گردد که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید.

در این فصل مراحل اختصاصی پژوهش شامل روش پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و مدل های مربوطه، فرآیند پژوهش، روش و ابزار گردآوری داده ها، تعریف جامعه آماری مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به اختصار تشریح می‌گردند.

3-2 روش پژوهش

روش پژوهش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد، که با بهره گیری از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل ارتباط‌ی همبستگی می‌پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت.

علت بهره گیری از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیر‌ها می باشد. پژوهش همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی می باشد.

از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) می باشد، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.

در پژوهش حاضر آغاز همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل‌های رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود.

از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی به شمار می رود. پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که با بهره گیری از نتایج تحقیقات بنیادی به مقصود بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد بهره گیری جوامع انسانی انجام می گردد.  همچنین پژوهش‌های کاربردی پژوهش‌هایی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید