ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم: مبانی نظری ارزش شرکت

2-8 ارزش

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او انجام می شود، نوع ارزشی که بایستی اندازه گیری گردد، زمانی که برآورد ارزش انجام می شود و هدف ارزش گذاری بستگی دارد. هیات استانداردهای حسابداری مالی تعریف زیر را برای ارزش در سال 2000 ارائه نموده می باشد:

” ارزش، برآورد قیمت یک واحد اقتصادی می باشد که هرگاه در تاریخ گزارشگری و در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی تجاری به عنوان دارایی فروخته گردد یا به عنوان بدهی شناسایی شده پرداخت گردد، تعیین می گردد”

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی که در زمانهای گوناگون ممکن می باشد تغییر کند، بستگی دارد.
بعضی از این عوامل عبارتند از :

 • محیط اقتصادی
 • بهره گیری بالقوه دارایی
 • زمان برآورد ارزش
 • اندازه کمیابی نسبی و جایگزینی
 • جایگاه دارایی
 • گستردگی دامنه مالکیت دارایی
 • اندازه نقد شوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی.

2-9 مفاهیم ارزش

اغلب افراد ارزش را آن چیزی که می ارزد، تعریف می کنند. اما مفهوم ارزش فراتر از تعریف فوق می باشد. در اقتصاد ارزش دارای دو مفهوم مجزاست:

 • ارزش بهره گیری یا مصرف
 • ارزش مبادله

در اقتصاد و همچنین در حسابداری که اساساً کاربرد اقتصاد خرد دارد، مقصود از ارزش معمولاً ارزش مبادله می باشد. تفاوت قیمت و ارزش در آن می باشد که قیمت بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می گردد در حالی که ارزش مربوط به ذات دارایی یا شرکت می باشد. قیمت، اندازه مبلغی می باشد که برای تملک یک دارایی پرداخت می گردد و ارزش آن چیزی می باشد که فرد با تملک دارائی، بدست می آورد. مفاهیم مختلفی برای ارزش هست و اظهار مفاهیم مختلف آن مهم می باشد.

2-9-1 ارزش اقتصادی

عبارت می باشد از یک مبلغ اظهار شده بر حسب پول که در ازای کسب دارایی یا حقوق ناشی از دریافت منافع آینده از طریق بهره گیری از دارایی، قابل پرداخت می باشد. بنابر این ارزش اقتصادی هر دارایی همان ارزش پولی آن می باشد.

2-9-2 ارزش منصفانه بازار

مبلغ اظهار شده به نقد یا معادل نقد که برای یک دارایی بین خریدار مایل و یک فروشنده مایل، مبادله می گردد و این در حالی می باشد که هر یک طرفین آگاهی و علم معقولی در باره تمام امور مربوط دارند و هیچ اجباری برای خرید یا فروش و یا حقوق مربوط به آنان وجود ندارد.

2-9-3 ارزش منصفانه

ارزش منصفانه، استاندارد مقرر برای ارزشی می باشد که بر اساس قوانین موضوعه ارزیابی می گردد و برای معاملات خاص معین نیز به کار می رود. ارزش منصفانه برآوردی از یک قیمت خروجی می باشد که بر اساس هم کنشی های بازار تعیین می گردد. بر مبنای تعاریف بالا، ارزش منصفانه مبلغی می باشد که: دارایی می تواند بین طرفین در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، خرید و فروش گردد یا،بدهی می تواند در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، بین طرفین پرداخت شده یا تسویه گردد.

2-9-4 ارزش دفتری

ارزش دفتری صرفاً یک مفهوم حسابداری و مالیاتی می باشد نه یک مفهوم اقتصادی یا ارزشی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9-5 ارزش ذاتی

ارزش ذاتی، ارزش فعلی جریان عایدات آینده می باشد که بر اساس بازده جاری بازار تنزیل می گردد. ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری تابعی از جریان عایدات دوره ای تنزیل شده برآوردی، سود یا زیان های بازار و افق زمانی جریان کسب سود می باشد.

2-9-6 ارزش سرمایه گذاری

در این نوع ارزش، معمولاً ارزش منافع آینده مالکیت یک دارایی برای یک خریدار خاص در نظر گرفته می گردد. ارزش منصفانه بازار و ارزش سرمایه گذاری با هم مرتبط اند، اما به ندرت با هم مساویند اگر همه خریداران بالقوه دارای مفوضت و جایگاه های مشابه باشند، در این حالت هر دو نوع ارزش با هم مساوی خواهند بود. ما معمولاً جایگاه یک عامل با اهمیت می باشد و باعث می گردد که بسیاری از خریداران مایل باشند تا نسبت به دیگران مبلغ بیشتری را برای یک دارایی بپردازند..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

 • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری