عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی، 1384، 305). در این پژوهش با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل تعدادی شرکت در دوره زمانی 1386-1390 می باشند، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار خواهند گرفت. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر  روش داده های پانل[1] می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزارهای Spss و Eviews انجام خواهد گردید. به این شکل که داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از نرم افزار  (Excel) پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد مطالعه وارد نرم افزارهای Spss نسخه 19 شده و تجزیه و تحلیل‌های نهایی انجام خواهد گردید و در نهایت به تایید یا رد فرضیات پژوهش با بهره گیری از نتایج حاصله از نرم‌افزارهای 7Eviews و Spss نسخه 19 خواهیم پرداخت.

3-9 تجزیه و تحلیل اطلاعات

آزمون مدلها در دو مرحله انجام می گیرد:

– تعیین پارامترهای مدل ها به صورت گذشته نگر بر اساس رگرسیون سری زمانی؛

– آزمون مدل ها به صورت آینده نگر و با بهره گیری از رگرسیون مقطعی.

پارامترهای مدل ها که در مرحله اول از طریق رگرسیون سری زمانی به دست می آید به عنوان متغیرهای توضیحی در رگرسیون مقطعی مورد بهره گیری قرار می گیرد. آغاز مدل های سری زمانی بر اساس اطلاعات دوره بین فروردین سالهای 1386 تا اسفند 1390  برازش شده تا مدلهای گذشته نگر به دست آید و سپس به صورت آینده نگر دوره بین فروردین 1391 تا اسفند 1393 مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد.

3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی 1389، 8). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی[2] و کشیدگی[3] انجام خواهد پذیرفت. در این ارتباط میانگین، اصلی ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد بطوری که اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و اندازه پراکندگی داده ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می باشد.

3-9-2 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش

در انجام این پژوهش به مقصود تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی بهره گیری خواهد گردید و این روش بر این فرض استوار می باشد که متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال باشد بطوری که توزیع غیرنرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه نمی دهد. از این رو در ادامه لازم نرمال بودن توزیع این متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروف-اسمیرنف[4] (K-S) مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

[1]. Panel Data

[2]. Skewness

[3]. Kurtosis

[4]. Kolmogorov-Smirnov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید