ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی

اگر چه تعاریف متفاوت نقدینگی به زمینه­های مختلف اقتصادی تصریح کرده می باشد، اما آنها غیر مرتبط با همدیگر نیستند. ارتباط بین آن­ها حتی می­تواند به گونه حسی تشخیص داده گردد. در واقع، مطالعه دقیقتر مؤید آن می باشد که این تعاریف به پدیده­های اساسی یکسان تصریح می­کنند (موراسکی، 2008، 25).

با در نظرگرفتن نقدینگی دارایی و نقدینگی بازار می­توان گفت که دارایی­های نقدشونده، معمولاً در یک بازار مورد معامله قرار می­گیرند. در بازاری که تعداد زیادی معامله­کننده فعال هستند، آسانتر می باشد که یک دارایی را به سرعت و در قیمت عادلانه فروخت. از طرف دیگر، نقدینگی بالای یک دارایی  موجب می­گردد که سرمایه­گذارن بیشتر برای معامله، یک بازار نقدشونده را ایجاد کنند. علارغم این شباهت، این دو رویکرد مترادف نیستند. در وهله اول تمرکز نقدینگی دارایی­ها بر روی وضعیت سرمایه­گذارن فردی می باشد. در حالی که نقدینگی بازار تصریح به وضعیت متوسط همه سرمایه­گذارن دارد. این بدین معنی می باشد که سرمایه­گذارن با دسترسی­های گوناگون به بازار معین، نقدینگی دارایی­ها مورد معامله در این بازار را به صورت متفاوتی درک می­کنند. همچنین، رحجان زمان­های مختلف منجر به ارزیابی متفاوت از نقدینگی می­گردد. پیش روی، نقدینگی بازار به ویژگی هر سرمایه­گذار فردی بستگی دارد. به علاوه، در حالی که تبدیل به وجه نقد برای نقدینگی دارایی مهم می باشد، برای نقدینگی بازار، هر دو طرف معامله بازار یعنی فروشندگان و خریدارن، به نقدینگی بازار مرتبط می­شوند. در نتیجه، وجود بازار نقدشونده، بایستی نقدینگی دارایی­هایی که در این بازار مورد معامله قرار می­گیرد را تضمین کند، اما عکس این قضیه لزوماً صادق نیست. تحت شرایط معین یک دارایی می­تواند نقد شونده باشد حتی اگر در یک بازار غیر نقدشونده قرار داشته باشد. به علاوه، در حالت افراطی، حتی این موضوع قابل تصور می باشد که نقدینگی بازار و نقدینگی دارایی در تضاد با یکدیگر باشد: بازار الف ممکن می باشد نسبت به بازار ب نقدشونده­تر باشد، اما بعضی از سرمایه­گذارن ممکن می باشد دارایی­های معامله شده در بازار الف را نسبت به دارایی­های معامله شده در بازار ب به صورت نقدینگی کتمر در نظر بگیرند. در مجموع می­توان گفت، نقدینگی دارایی­ها نسبت به نقدینگی بازارها مفهوم عمومی­تری به نظر می­رسد (موراسکی 2008، 28).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین بین نقدینگی بازار یا دارایی و نقدینگی شرکت، علارغم تمرکز متفاوت این رویکردها می­توان ارتباطی مستقر نمود. از آن جایی که تنها را ممکن برای پاسخ­گو بودن به تعهدات مالی، توانایی پرداخت به صورت وجه نقد و در دسترس بودن وجه نقد می باشد، توانایی شرکت برای فروش سریع دارایی­هایش برای حفظ نقدینگی بسیار مهم می باشد. از این رو، اگر یک شرکت بخش بزرگی از دارایی­های کلی­اش را به شکل دارایی­های جاری نگه دارد، می توان آن شرکت را نسبت به دیگر شرکت­ها نقدشونده در نظر گرفت. به بیانی دیگر، شرکتی که سهام کافی از دارایی­های نقدشونده را نگه دارد، می­تواند نقدشونده باشد. اندازه در دسترس بودن دارایی­های نقدشونده مهم می باشد اما تنها عامل تعیین کننده در توانایی شرکت برای پرداختن تعهدات مالی نیست. ساختار  بدهی­ها و منابع اعتباری به شدت مستقل از قابلیت عرضه دارایی­ها در بازار می باشد، اما آن­ها بر نقدینگی شرکت تاثیر می­گذارند. با این تفاصیل، در دسترس بودن وجه نقد برای هر دو رویکرد مهم می باشد (موراسکی 2008، 28).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری