عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی این پژوهش شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1386 تا 1390 (دوره 5 ساله) می‌باشد.

داده های پژوهش شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 لغایت 1390 می باشند که بر اساس دو معیار زیر انتخاب می شوند:

1-  شرکت های سرمایه گذاری، بانکها، بیمه، واسطه گری های مالی و هلدینگ به دلیل تفاوت در ماهیت و طبقه بندی اقلام صورت های مالی نسبت به شرکت های تولیدی مستثنی گردیده اند .

2-  سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد .

3- سهام شرکت های با ارزش دفتری منفی نباشد .

4- فاقد توقف معاملاتی برای مدت بیش از 3 ماه باشند.

نحوه دسته بندی شرکتهای حاضر در نمونه در قالب پرتفوی ها

پس از تعیین شرکت های واجد شرایط برای حذف تاثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بر بازده سهام اقدام به تشکیل 6 پرتفوی به روش فاما و فرنچ خواهیم نمود. بدین ترتیب که آغاز شرکت ها را بر اساس اندازه (ارزش بازار) به چهار گروه (بزرگ، تاحدودی بزرگ، تا حدودی کوچک و کوچک) تقسیم بندی کرده و سپس هر کدام از این گروه ها را بر اساس نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار به چهار گروه (کم، تاحدودی کم، تاحدودی زیاد، زیاد) تقسیم بندی نموده، آنگاه با بهره گیری از فصل مشترک این دو گونه طبقه بندی، 4 پرتفوی تشکیل خواهد گردید.

در نهایت بازده 6 پرتفوی را برای یک دوره 96 ماهه در هر کدام از مدل ها پیگیری نموده تا ببینیم که عوامل در نظر گرفته شده در هر پرتفوی چقدر Ri را توجیه می نمایند. بعد از این که 6 پرتفوی ایجاد شدند، بازده هر کدام از پرتفوی ها را به صورت ماهانه و سپس دو (SMB) و (HML) تعریف می شوند و سپس به طریق مشابه بالا 16 پرتفوی برای نقدینگی ایجاد و همانند 6 پرتفوی مربوط به اندازه شرکت اقدام می کنیم.

3-7 ماهیت و منابع داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی[1]

داده های مقطعی[2]

داده های ترکیبی[3]

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

داده های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد.

[1] – Time Series Data

[2] – Cross Section Data

[3]. Pooling Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید