ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 نتایج آزمون فرضیه

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

در مطالعه معنی دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچکتر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین  مدل نیز گویای آن می باشد که  07/36 درصد از بازده سهام، توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-7، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر ریسک سهام، بزرگتر از 05/0 می‌باشد (3675/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان ریسک سهام و بازده سهام، در سطح اطمینان 95 درصد رد می گردد. پس فرضیه اول پژوهش رد شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین ریسک سهام و بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

نتیجه حاصل از فرضیه اول، نظر وجود ارتباط معنی دار ارتباط متغیر مستقل و وابسته با پژوهش لیو (2000)، نیکولاس (2007)، کان (1983)، ویلیام اف شارپ (1961)، موزز (1999) و متوس (2004) مطابقت دارد اما از نظر نوع ارتباط (مستقیم یا عکس) با نتایج پژوهش سام و همکاران (2005)، ونگ (2004)، جان و همکاران (2003) مرتبط و با پژوهش کامرا و همکاران (2008) و شیاهو (2005) در تضاد می باشد.

5-3-2نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که  51/99 درصد از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-10، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0000/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه دوم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ارتباط معناداری هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (8901/131) حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار می‏باشد به‌طوری که با افزایش 1 واحدی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز به اندازه 8901/131 واحد افزایش می‌یابد.

نتایج فرضیه دوم پژوهش ما با یافته‌های پژوهش‌های هایدی و شریف (2010)، کیم (1983)، لیسچسکی و ورونکوا (2012)، پستر و همکاران (2003)، اسدی و عزیزی بصیر (1387)، و ون و همکاران (2003) مطابقت داشته و با یافته های پژوهش‌های ونگ (1990)، رول (1984) و لیو (2006) در تضاد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید