شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

در مطالعه معنی دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچکتر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین  مدل نیز گویای آن می باشد که  23/70 درصد از بازده سهام، توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-13، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت، بزرگتر از 05/0 می‌باشد (2603/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان اندازه شرکت و بازده سهام، در سطح اطمینان 95 درصد رد می گردد. پس فرضیه سوم پژوهش رد شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین اندازه شرکت و بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

نتایج فرضیه سوم پژوهش ما با یافته‌های پژوهش‌های ورونیکا و سیدهارتایودم (2008)، موسِز[1](1987) و مایکالسِن و دیگران[2] (1995)، خدادادی و کارگرپور (1388)، حسن و بات (2009)، آقایی و شاکری (1389)، پینکویتز و همکاران (2004)، مطابقت داشته و با یافته های پژوهش‌های ونگ (1990) در تضاد می باشد.

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که  07/36 درصد از بازده سهام توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-16، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر حجم نقدینگی کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0016/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان حجم نقدینگی و بازده سهام در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین حجم نقدینگی و بازده سهام، ارتباط معناداری هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (1558/0) حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان حجم نقدینگی و بازده سهام می‏باشد به‌طوری که با افزایش 1 واحدی حجم نقدینگی، بازده سهام نیز به اندازه 1558/0 واحد افزایش می‌یابد.

نتایج فرضیه چهارم پژوهش ما با یافته‌های پژوهش‌های برک[3] (1997)، کیم[4] (1990) و بامیر[5] (1986)، بهرام فر و همکاران (1384)، مطابقت داشته و با یافته های پژوهش‌های سام و همکاران (2005) در تضاد می باشد.

5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که  79/86 درصد از حجم نقدینگی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-19، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0000/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان اندازه شرکت و حجم نقدینگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه پنجم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین اندازه شرکت و حجم نقدینگی ارتباط معناداری هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (4725/288) حاکی از وجود ارتباط مستقیم میان اندازه شرکت و حجم نقدینگی می‏باشد به‌طوری که با افزایش 1 واحدی اندازه شرکت، حجم نقدینگی نیز به اندازه 4725/288 واحد افزایش می‌یابد.

نتایج فرضیه پنجم پژوهش ما با یافته‌های پژوهش‌های اپلر و همکاران [6](1999)، مهدوی  و قربانی (1391)،  مطابقت دارد.

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن این که مقدار احتمال آماره F  از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمینان 95% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می گردد. ضریب تعیین‌ مدل نیز گویای آن می باشد که 07/36 درصد از ارزش شرکت، توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول 4-22، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت، بزرگ‌تر از 05/0 می‌باشد (2616/0)، در نتیجه وجود ارتباط معنی‌داری میان اندازه شرکت و ارزش شرکت، در سطح اطمینان 95 درصد رد می گردد. پس فرضیه ششم پژوهش رد شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بین اندازه شرکت و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج فرضیه ششم پژوهش ما از نظر نوع ارتباط با نتایج بعضی پژوهش‌ها مانند داتر و همکاران (1998)، رول (1984)، کنی و پترسن (2007)، چاریتو و کنستونیدیس (2002)، سینایی و همکاران (1390) و جنس (2002) مطابقت داشته و با نتایج بعضی دیگر از پژوهش‌ها مانند: جان و همکاران (2003)، لئو (2002) و لی (2011) در تضاد می باشد.

[1]. Moses .1987.

[2]. Michael  son et al.1995.

[3]. Bek, 1997

[4]. Kim, 1990

[5]. Bamir, 1986

[6]– Opler et al,1999

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید