ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش

هدف از فرضیه چهارم پژوهش مطالعه ارتباط میان حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها  بوده و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل اظهار می باشد:

: بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

: بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست.

این فرضیه با بهره گیری از مدل (4) بصورت داده‌های پانل برآورد می گردد و در صورتی که ضریب  در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج مربوط به آزمون های چاو (جهت مشخص کردن بهره گیری از روش داده‌های پانل یا ترکیبی) و هاسمن (جهت مشخص کردن بهره گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی در روش داده‌های پانل) برای مدل (4) در جدول 4-14 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج آزمون چاو و P-Value آن (0000/0)، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و اظهار‌گر این می باشد که می‏توان از روش داده‌های پانل بهره گیری نمود. هم‌چنین  با در نظر داشتن نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (0324/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه پذیرفته می گردد. لذا لازم می باشد مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت برآورد گردد. در مطالعه مفروضات رگرسیون کلاسیک نیز نتایج آزمون جارکیو- برا حاکی از این می باشد که باقیمانده‌های حاصل از برآورد مدل پژوهش در سطح اطمینان 95% از توزیع نرمال برخوردار هستند، بطوری که احتمال مربوط به این آزمون (6924/0) بزرگ‌تر از 05/0 می‌باشد. هم‌چنین با در نظر داشتن سطح اهمیت آزمون برش پاگان که کوچکتر از 05/0 می‌باشد  (0001/0) فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بهره گیری شده می باشد. در آزمون خود همبستگی باقیمانده‌های مدل که با بهره گیری از آماره دوربین واتسون (DW) انجام شده، مقدار آماره دوربین- واتسن 29/2 بوده و از آن‌جایی که مابین 5/1 و 5/2 می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقیمانده‏ها مستقل از هم می باشند. به علاوه، با در نظر داشتن این که سطح اهمیت آزمون رمزی بزرگتر از 05/0 می‏باشد (3314/0) پس فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی‌باشد. اختصار نتایج آزمون‏های فوق در جدول 4-15 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون های چاو و هاسمن و هم‌چنین  نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (4) پژوهش با بهره گیری از روش داده‌های پانل و بصورت اثرات ثابت برآورد می‏گردد. نتایج برآورد مدل در جدول 4-16 ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری