دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد

بدیهی می باشد که ارزیابی عملکرد به عملکرد بر می گردد. اما واقعا مفهوم این واژه چیست ؟ مفهوم این واژه از آنجا مهم می باشد که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی نمود . هولتون و بیتز[1] اظهار میکنندکه “عملکرد یک ساختار چند بعدی ا ست که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل متفاوت می باشد”

آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد می باشد یا رفتار تصریح می نمایند (هولتون و بیتس،88،1995). در مورد اینکه “عملکرد چیست” توجه های متفاوتی هست . میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی نمود . از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد می باشد . کین[2] معتقد می باشد عملکرد “چیزی می باشد که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف می باشد”.

برنادین[3] و همکارانش عقیده دارند که “عملکرد بایستی به عنوان نتایج کار تعریف گردد ،زیرا نتایج قویترین ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و تأثیر های اقتصادی، دارد”(برنادین،32،1995). فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف می ‌کند: “انجام، اجرا ، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده”. این تعریف به خروجی ها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در عین حال عنوان می ‌کند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد . پس ،

می توان ” عملکرد را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها ، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی نمود “. کمپ بل[4] معتقد می باشد که ” عملکرد رفتار می باشد و بایستی از نتایج متمایز گردد زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند”(کمپ بل،37،1990) .در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف گردد که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد ، دیدگاه جامعتری حاصل می گردد: تعریف بروم براچ[5] این ویژگی را دارد(بروم براچ،392،1998)

عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج می باشد . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند ( محصول کوشش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده می باشد) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت نمود.

این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می گردد که هنگام ارزیابی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج ) بایستی در نظر گرفته شوند . هارتل [6] این مدل را مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، 1385،3)

[1] Holton and Bates

[2] kane

[3] Bernadin

[4] Campbell

[5] Brumbrach

[6] HARTLE

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران