دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی عملکرد از جنبه های گوناگون طبقه بندی شده اند بعضی صاحب نظران معیارهای ارزیابی را به سه دسته کمی، کیفی و مختلط طبقه بندیکرده اند (رضائیان، 1383، 498)

شاخص های کمی بر حسب عواملی نظیر درآمد، هزینه، اندازه تولید تعیین می شوند. شاخص های کیفی بر اساس عواملی نظیر کیفیت و مطلوبیت محصولات ویارضایت مشتریان اظهار می گردد. شاخص های مختلط نیز در واقع ترکیبی از استانداردهای کمی و کیفی می باشد.

بعضی دیگر معیارهای ارزیابی عملکرد را بر اساس معیارهای سازمانی و فردی طبقه بندی کرده اند (آرمسترانگ، 1385، 69، 63)

شاخص های سازمانی شاخص هایی هستند که در واقع عملکرد کل سازمان را می سنجد از قبیل رضایت مشتریان و یا اندازه گردش نقدینگی و سودآوری سازمان امّا شاخص های فردی در واقع عملکرد یک فرد را می سنجد از قبیل تعداد کالای فروخته شده توسط یک فروشنده در یک روز

استونر نیز معیارهای ارزیابی را بر اساس نحوه بدست آمدن آنها به 4 گروه تقسیم می کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- معیارهای تاریخی: این نوع شاخص ها بر اساس تجربیات و اطلاعات گذشته به دست می آیند و به همین جهت معیارهای تاریخی نام دارند. نقطه ضعف این معیارها آن می باشد که مربوط به گذشته اند، تغییرات فعلی در آنها منعکس نشده می باشد.

2- معیارهای تطبیقی یا خارجی: این نوع معیارها از سایر سازمانها و واحدهای مشابه اقتباس می شوند هزینه تعیین این نوع استانداردها بسیار پایین می باشد اما مشکل این می باشد که دقیقاً نمی توانیم مطمئن باشیم سازمانی که  شاخص از آن اخذ شده مشابه سازمان ما باشد و برای بکارگیری این شاخص ها بایستی مسائل فرهنگی و اجتماعی و محیط سازمان را در نظر گرفت.

3- معیارهای مهندسی یا کارسنجی: این معیارها از راههای مختف در مطالعه کار به دست می آیند. روش های کارسنجی و زمان سنجی دریافتن این معیارها کاربرد دارند.

4- معیارهای نظری: در مواردی که شاخص های دقیق و علمی قابل محاسبه نباشند، مدیران و کارشناسان امر با قضاوت های ذهنی خویش استانداردهای نظری برای کار تعیین می کنند. در این مواقع متخصصان با اتکاء به تجربه و آگاهی فرد به تعیین معیارها می پردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران