دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم انعطاف پذیری:

گزارشهای مدیریت حسابداری درون سازمان و از یک سازمان به سازمان دیگر و حتی با تغییرات کسب و کار در طول زمان تغییر نمی نمود. در نتیجه گزارشهای مورد بحث با تأخیر بسیار دریافت می گردید و دیگر ارزشی نداشت. این گزارشها به مدیران عملیاتی کمک چندانی نمی نمود. تنها وسیله ای بود برای سرزنش آنها به دلیل نوسانات منفی.

 1. مانع پیشرفت تولید در کلاس جهانی: روشهای سنتی ارزیابی به صورت مانعی بر سر تولید در کلاس جهانی بود و می توانست منجر به این گردد که مدیران زمان و هزینه بیهوده‌ای را صرف خوب جلوه دادن اوضاع کنند. همچنین با در نظر داشتن نرخهای تولید بالا،‌ حسابداری نیازمند اطلاعات جزیی بود که فراهم آوردن این اطلاعات بسیار هزینه بر بود.
 2. اطاعت از نیازمندی های حسابداری مالی: جهت ارزش داشتن سیستمهای مدیریت حسابداری، این سیستمها بایستی بر روی روشها و فرضیات دیگری غیر از حسابهای مالی بنا می شدند.

به عقیده آمبل[1] و استیکانت[2]  فرضیاتی که روشهای مدیریت حسابداری بر آن استوار بودند، دیگر اعتبار ندارد، زیرا این فرضیات حالت محلی دارند. این فرضیات که باعث عدم اعتبار آنها شده می باشد (عفتی،1386،9)

با در نظر داشتن این معضلات،‌سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی امروزه غیر معتبرند.

2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد جدید

علاوه بر معضلات سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی، علت های زیادی برای نیاز به سیستمهای اندازه گیری عملکرد مدرن در صنایع تولیدی هست. بعضی از این علت های بدین تبیین اند.

مشتریان نیاز به کیفیت و استانداردهای بالاتری دارند،‌عملکرد،‌انعطاف و روشهای مدیریتی در طرحهای تولیدی به گونه قابل ملاحظه ای تغییر کرده اند. همان گونه که سازمانها روشهای تولید در تراز جهانی را مطرح می کنند به روشهای جدیدی برای اندازه گیری و کنترل طرحهای تولیدی خود نیاز دارند. سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی برای اندازه گیری فعالیتها در کلاس جهانی غیر معتبرند،‌زیرا زمینه رقابت در سازمان را به وجود نمی آورند. (عفتی،1386،9)

در فضای تولیدی امروز شاخصهای هزینه ای پایه تصمیم گیری سازمان نیستند. اکنون سازمانها به شاخصهایی نیاز دارند که بر مبنای ابعاد رقابتی مانند زمان  و کیفیت باشند. از دیدگاه مسکل سیستمهای ارزیابی عملکرد جدید برای تولید در کلاس جهانی می‌بایست ویژگی های زیر را داشته باشند:

 • مستقیماً در ارتباط با استراتژی های سازمان باشند.
 • از شاخصهای غیرمالی بهره گیری کنند.
 • با تغییر نیازها در طول زمان، تغییر کنند.
 • برای بهره گیری،‌ساده و آسان باشند.
 • بازخور سریع به مدیران و کارکنان ارائه دهند.
 • بایستی باعث بهبود شوند و تنها به کنترل عملکرد نپردازند.

راسل  اظهار می کند که کوشش سازمان برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد خود باعث اختیار بخشیدن به این فرآیند می گردد این نشان می دهد که فرآیندهای مهم کاری ارزیابی می شوند ضعفها و تضادها مشخص و مدیریت شده، پنهان نمی شوند و شاخصهای عملکرد باعث تکامل مدیریت همراه با تغییر نیازها در طول زمان می گردند.

دیکسون[3] و همکاران  اظهار می کنند که سیستمهای ارزیابی عملکرد موفق در 5 خصیصه مشترکند:

1.متقابلاً پشتیبانی کننده اند و با اهداف،‌ فاکتورهای بحرانی موفقیت و برنامه های سازمان هم خوانند.

 1. اطلاعات را به صورت کم و ساده از طریق مجموعه ای از شاخصها منتقل می کنند.
 2. بر شاخصهایی تمرکز دارند که مشتری آنها را می بیند.
 3. به افراد سازمان کمک می کند تا بتواند اثر تصمیمات و فعالیتهای خود را بر روی سازمان ببینند.
 4. یادگیری سازمان و بهبود مستمر را پشتیبانی می کنند. (دیکسون و همکاران ، 1990،431)

بعضی صاحب نظران   عقیده دارند که علاوه بر پنج خصیصه ذکر گردیده توسط دیکسون و همکاران وی، موارد دیگری نیز بایستی در یک سیستم ارزیابی عملکرد جدید وجود داشته باشند. او می‌گوید که سیستم ارزیابی عملکرد بایستی پاسخگوی چهار نیاز زیر باشد:

 1. چارچوبی باشد که از بالا به پایین به جزئیات و سطوح بیشتری شکسته گردد، و این امکان را بدهد تا استراتژی و یا نیازمندی های مشتری به مجموعه ای از شاخصهای عملکرد بحرانی تبدیل گردد و کلیه فرآیندهای کاری را تعریف کند.
 2. بر روی یک فرآیند کسب و کار تمرکز داشته باشد.
 3. شاخصهای عملکردی بایستی فرآیندگرا و کمی باشند و خود متعلق به شاخصهای کلی تری باشند که آنها نیز در ارتباط با استراتژی سازمان یا نیازمندی های مشتریان شکل گرفته باشند.
 4. در چارچوب آن دیدگاه استراتژی و نیازمندی های مشتری وجود داشته باشد.

[1] Umbel

[2] Stikanth

[3] Dixon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران