دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

حوزه های مدل

1-حوزه رهبری: چگونه رهبران آرمان و مأموریت سازمان را ایجاد و دسترسی به آنرا تسهیل می نمایند و ارزشهای مورد نیاز برای موفقیت دراز مدت را ایجاد و آنها را از طریق فعالیت و رفتار مناسب بکار می گیرند و با مشارکت شخصی از ایجاد و بکارگیری سیستم مدیریت اطمینان می یابند.

2- حوزه خط مشی و راهبرد: چگونه سازمان مأموریتها و آرمانهای خود را از طریق راهبرد روشن و متمرکز بر منافع ذینفعان که از طریق خط مشی، برنامه ها،‌ اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و فرآیندها طرفداری شده اجرا می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- حوزه کارکنان: چگونه سازمان دانش و پتانسیل های کامل کارکنان خود را به صورت فردی یا گروهی در تمامی سطوح سازمانی اداره، توسعه و بکار می گیرد و این فعالیتها را در جهت طرفداری از خط مشی و راهبرد و اثربخشی عملیات فرآیندها طرح ریزی می کند.

4- حوزه شراکتها و منابع: چگونه سازمان شراکتهای خارجی و منابع داخلی خود را در جهت طرفداری از خط مشی و راهبرد و کارایی عملیات فرآیندهایش برنامه ریزی و اداره می کند.

5- حوزه فرآیندها: چگونه سازمان فرآیندهای خود را در جهت طرفداری از خط مشی، راهبرد و رضایت کامل و افزایش ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی،‌اداره و بهبود می بخشد.

6- حوزه نتایج برای مشتری: آن چیز که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود بدست می آورد.

معیارها: حوزه نتایج مشتری دو معیار زیر را که بایستی محقق شوند پوشش می دهد.

مدل برتری EFQM با هدف مرجعیت برای پشتیبانی جایزه کیفیت اروپا ابداع گردید. اساس مدل برتری اصل مدیریت کیفیت جامع می باشد با اینکه سازمانهای زیادی تمایل به دریافت جایزه ندارند، اما مدیران ارشد و میانی آنها، 9 زمینه مدل برتری را برای انجام خود ارزیابی به کار می بندند، که در نتیجه به‌ آنها این امکان را می دهد تا کاملاً جایگاه سازمان خود را درک کنند و از داده های این الگوسازی برای بهبود مستمر بهره جویند.

مدل برتری اصولاً برای کمک به مدیریت در چگونگی تغیر سازمان با بهره گیری از مفاهیم کیفیت جامع ایجاد گردید و نه تنها به مدیران کمک می کند تا اثربخشی تصمیم گیری ها و قابلیتهای رهبری خود را افزایش دهند، بلکه آنان را قادر می سازد تا مشخص کنند در جهت افزایش رضایت سهامداران، تغییرات را بر کجا متمرکز کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران