دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد نکات فراوانی بایستی در نظر گرفته گردد زیرا طراحی دقیق و مناسب یک الگوی ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف و ماموریتهای سازمان و با در نظر داشتن فرهنگ آن از وظایف اصلی و مهم مدیران سازمانهاست. اما آن چیز که بیش از هر چیز در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد مهم می باشد در نظر داشتن ماموریت و اهداف سازمان می باشد (نلی، 2000، 77)

از مطالب ارائه شده در کتب مختلف مدیریت چنین استنباط میشود که مراحل طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد: (الوانی، 1386، 124)

  • تعیین نتایج مورد انتظار (اهداف)
  • تعیین شاخص های مناسب جهت سنجش اهداف
  • تعیین استاندارد با الگوی مطلوب
  • تعیین نحوه و روش گردآوری اطلاعات موردنیاز
  • ارزیابی و سنجش اطلاعات

 


6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد

یک سیستم ارزیابی عملکرد همانطور که در شکل (2)  نشان داده شده می باشد در سه سطح
می تواند مورد مطالعه قرار گیرد (عفتی،65،1385).

  • شاخص های عملکرد مجزا
  • مجموعه شاخص های ارزیابی عملکرد – سیستم ارزیابی عملکرد بعنوان یک موجودیت
  • ارتباط بین سیستم ارزیابی عملکرد و محیطی که سیستم درون آن اقدام می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران