دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 اختصار فصل :

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد ، مانند مطالب اظهار شده عبارتند از : موضوع پژوهش ، علت های انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، اظهار موضوع ، اهداف پژوهش ، سئوالات پژوهش ، فرضیه های پژوهش ، متغیر های پژوهش ، قلمرو پژوهش ، روش پژوهش و تعاریف عملیاتی واژه ها .

ساختارگزارش پژوهش :

این پژوهش در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع پژوهش ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیر های پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد .

فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده می باشد .  .

فصل سوم : در این فصل به روش پژوهش ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش ، معرفی شرکت بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده می باشد .

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش ، پس از اظهار نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها ، محدودیتها ی پژوهش یاد شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟