دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

اتوماسیون اداری برای جریان اطلاعات در داخل سازمان مناسب تر می باشد تا بین سازمان و محیط ، زیرا خیلی از کاربرد های اتوماسیون اداری به فرستنده و دریافت کننده برای بهره گیری از وسایل سازگار و یا پروتکل های ارتباطات نیاز دارد . البته بایستی مد نظر داشت که انوماسیون  اداری تمام ارتباطات را فراهم نمی سازد . مدیران هنوز از تلفن ، جلسات حضوری و خواندن گزارشهای اداری بهره گیری می کنند اتوماسیون اداری راهی برای تکمیل و ایجاد ارتباطات خاص می باشد ، اما هنوز مدیران به ستفاده از گزارشهای غیر رسمی ادامه می دهند .

اتوماسیون اداری اکثراً یک سیستم رسمی با رویه تعریف شده می باشد که بایستی در ارتباطات با دیگر سیستم های رسمی مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار گیرد . کاربرد اتوماسیون اداری بسیار ساده می باشد . پس ، احتمال بهره گیری مدیر از ان بیشتر می باشد . یک مدیر بایستی هم رایانه و هم دانش MIS   را به مقصود بهره گیری از بعضی از ابزار های پیچیده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری دارا باشد . اما بهره گیری از اتوماسیون اداری احتیاج به چنین ابزار پیچیده توسط مدیر را ندارد به همین دلیل اتوماسیون اداری از جذابیت خاصی بر خوردار می باشد .

از لحاظ حل مسئله و فضای حل مسئله نیز می توان کاربرد های انواع سیستم های اطلاعاتی را با هم مورد مقایسه قرار داد ، شکل شماره 2 نشان دهنده این تفاوت می باشد . کاربرد های اتوماسیون اداری با شخص مدیران انطباق یافته و بهترین شکل برای مسائل کمتر ساختار یافته که ارتباطات غیر رسمی فراوان می باشد وفق می یابد . با وجود آنکه سیستم اتوماسیون اداری طلاعات حل مسئله را در اختیار قرار می دهد . تصمیم در مورد نحوه به کار گیری آن به مدیران محول می گردد .

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS   )

داده های سیستمهای تی – پی – اس را برای نظارت بر عملکرد سازمان در اختیار مدیران قرار می دهند . سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی می باشد برای تبدیل داده به اطلاعات از منابع داخلی و خارجی و بر قراری ارتباط بین اطلاعات در یک شکل مناسب برای مدیران در همه سطوح و در همه وطایف برای قادر ساختن آنها به اخذ تصمیمات به موقع و اثر بخش برای برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیتهایی که انها مسئول آنها هستند .

سیستم اطلاعات  مدیریت ترکیبی می باشد از تصمیم گیری و اجرای عملیات پردازش داده های حاصل از تبادلات ، سیستمهای اطلاعاتی پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری را بر عهده دارند و یکی  از منابع با ارزش سازمان محسوب         می شوند .

سیستم اطلاعات مدیریت به گونه ساده سیستمی می باشد متشکل از مجموعه افراد ، دستور العملها ، داده ها ، سخت افزار و نرم افزار که به جمع آوری ، ثبت پردازش و ارتباط داده ها برای پردازشهای تراکنشی در سطح عملیات و ارائه اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیریهایی مدیریتی می پردازد . این تعریف به چند مورد تصریح داد .

  • سیستم اطلاعات می تواند دستی یا رایانه ای باشد .
  • هدف از سیستم های اطلاعات پشتیبنی از عملیات تصمیمات می باشد .
  • محور اساسی سیستمهای اطلاعاتی افراد ، مدیریت ، اطلاعات و سیسستمهای سازمان می باشد . ( صرافی زده ،ص 45 : 1383)

18-2 سیستم اطلاعات مدیریت (MIS   )

تقسیم بندی سیستمهای اطلاعات مدیریت بر اساس ساختار :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟