عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 مطالعه هم‌خطی میان متغیرهای پژوهش

هم‌خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل می باشد. یکی از راه­های شناسایی ارتباط هم‌خطی یا عدم هم‌خطی، مطالعه ارتباط همبستگی بین متغیرهای مستقل می باشد. در صورتی‌که همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل هم‌خطی پیش نمی­آید. در این مطالعه مطالعه ارتباط هم‌خطی بین متغیرهای مستقل با بهره‌گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده می باشد. همان‏گونه که در جدول 4-4، مشخص می‌باشد، متغیرها ریسک سهام و اندازه شرکت همبستگی منفی و معنی داری باهم دارند که این همبستگی میان دو متغیر تقریبا” قوی می‌باشد. پس با در نظر داشتن وجود مشکل هم‌خطی میان این دو متغیر، ورود همزمان این متغیرها در یک مدل امکان پذیرنبوده و لازم می باشد مطالعه و آزمون آن‌ها در قالب مدل‏های جداگانه صورت گیرد. در ارتباط با سایر متغیرها با در نظر داشتن قوی نبودن همبستگی می‌توان گفت مشکل هم‌خطی میان آن‌ها وجود نداشته و ورود همزمان آن‌ها در مدل موجب ایجاد مشکل هم‌خطی نخواهد گردید.

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش

در این بخش، برای هر یک از فرضیه‌های پژوهش آغاز الگوی لازم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل پژوهش برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می گردد. هم‌چنین برای هر فرضیه آزمون مفروضات آماری مربوط به آن شامل مطالعه نرمال بودن باقیمانده‌ها، همسان بودن واریانس باقیمانده‏ها، استقلال باقیمانده‌ها و خطی بودن مدل همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن ارائه می‏گردد.

4-6-1  نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

هدف از آزمون فرضیه اول پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت‌ها می‏باشد و فرضیه آماری آن به‌صورت زیر تعریف می گردد:

: بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت‏ها، ارتباط معنا‏داری وجود ندارد.

:بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت‏ها،  ارتباط معناداری هست.

این فرضیه با بهره گیری از مدل (1) به صورت داده‌های پانل برآورد می گردد و در صورتی که ضریب در سطح اطمینان 95% معنی‌دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا بهره گیری از روش داده‌های پانل در برآورد مدل مورد‌نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا F مقید و به مقصود این‌که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب‌تر می باشد (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد. نتایج حاصل از این آزمون‌ها در جدول 4-5 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج آزمون چاو و P-Value آن (0000/0)، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و اظهار‌گر این می باشد که می‏توان از روش داده‌های پانل بهره گیری نمود. هم‌چنین با در نظر داشتن نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (0413/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه پذیرفته می گردد. لذا لازم می باشد مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت برآورد گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری