ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به ‌مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر به ‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی1384، 305). در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 100 شرکت در دوره زمانی 1390-1386 می‌باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل[1] می‏باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitabانجام خواهد گردید. در ادامه آغاز به مقصود کسب شناخت بیشتر درمورد جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، اختصار‌ای از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته آزمون می‏گردد. سپس بر اساس طبقه‏بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه‌های پژوهش، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها می‌توان اطلاعات جمع‌‌آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی 1389، 8). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی هم‌زیرا میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی[2] و کشیدگی[3] انجام پذیرفته می باشد. در این ارتباط میانگین، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و اندازه پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد (مومنی و قیومی، 1390). اختصار وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل پس از غربال‌گری و حذف داده‏های پرت به کمک نرم افزار 20 Spss در جدول 4-1 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول 4-1، میانگین بازده سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم نقدینگی و ارزش شرکت شرکت‌های نمونه به ترتیب برابر با 1709/0، 0033/0، 0001/0 و 0005/0 بوده و کم‌ترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با 0001/0 و 1709/0 می‌باشد. مطالعه اندازه چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب 0 و 3 باشد تا متغیرها دارای توزیع نرمال باشند، نشان می‌دهد که این متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند. بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در جدول 4-1، میانگین ریسک سهام و اندازه شرکت، شرکت‌های نمونه طی بازه زمانی پژوهش مثبت و به ترتیب برابر با 3305/7، 0004/0 بوده می باشد. هم‌چنین میانگین مثبت بازده غیر عادی سهام برابر با 3702/33 می‌باشد.

[1]. Panel Data

[2]– Skewness

[3]– Kurtosis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری