عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4 فرآیند پژوهش

در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ارتباط بین نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. با در نظر داشتن این که نوع ارتباط مورد آزمون در این پژوهش از نوع همبستگی می باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به مقصود تعیین اندازه اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بهره گیری می گردد. مراحل اجرای پژوهش به تبیین ذیل می باشد:

1- آغاز شرکت ‌های نمونه با در نظر داشتن شرایط مشخص شده برای نمونه انتخاب گردیده و سپس داده‌ های مورد نیاز برای اجرای مدل‌ های مورد نظر برای آزمون فرضیه ‌های پژوهش با مراجعه به منابع اطلاعاتی مربوطه جمع آوری گردد.

2- سپس معیارهای مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ های پژوهش با بهره گیری از داده ‌های گردآوری شده بر اساس روش‌ ها و فرمول‌ های معرفی شده برای هر یک از آنها، محاسبه می ‌شوند.

3- در مرحله بعدی پارامترهای مدل با بهره گیری از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برآورد می ‌شوند.

4- پس از برازش مدل رگرسیونی مورد آزمون، نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار مقایسه شده و بر اساس آن وضعیت رد یا تایید فرضیه ‌های پژوهش حسب مورد مشخص می گردد.

5- در پایان علت رد یا تایید فرضیه ها مورد واکاوی قرار گرفته و پس از نتیجه گیری پیشنهادات مقتضی برای بهره گیری کنندگان از این پژوهش و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوائی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.

انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرائی صورت گرفته می باشد. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرائی انجام می پذیرد.

3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

جهت تدوین مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش، از مدارک و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها بهره گیری شده می باشد. همچنین، داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و بهره گیری از نرم افزار ره‌آورد جدید و تدبیر پرداز و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع‌آوری خواهد گردید. همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (29 اسفند ماه) به عنوان ابزار پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

در پژوهش حاضر برای مطالعه بین متغیرهای فرضیه‌ها، اطلاعات مربوط به شرکت‌های نمونه، ابتداء محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم افزار (Excel) انجام گرفته و داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهد گردید، سپس به مقصود انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم افزارهای 7Eviews و Spss نسخه 19 بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری