ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 نقدینگی و قیمت­گذاری دارایی ­ها

قیمت­گذاری استاندارد دارایی­ها[1] بر مبنای فرض بازار بدون اصطکاک[2] یا کاملا نقدشونده (جایی که هر اوراق بهادار می تواند بدون هزینه و در همه زمان­ها مورد معامله قرار گیرد) می باشد و کارگزان[3] قیمت­ها را همان گونه که تعیین شده می باشد می­پذیرند (آمیهود و دیگران[4] 2005، 6). کم کردن اصطکاک هزینه بر می باشد و موسساتی که اصطکاک­ها را کم می­کنند هزینه­هایی دارند. از این رو اگر اصطکاک­ها بر قیمت­ها اثر نگذارند، موسساتی که اصطکاک­ها را کم می­کنند نمی­توانند هزینه­های خود راجبران کنند. پس هیچ کس انگیزه­ای برای کاهش اصطکاک­ها  نخواهد داشت. از این رو، بازارها نمی­توانند بدون اصطکاک باشند (آمیهود و دیگران 2005، 7).

در واقع می­توان گفت که با در نظر گرفتن هزینه­های نقل و انتقال، اوراق بهاداری که گردش وجه نقد[5] یکسانی دارند می توانند قیمت­های متفاویی بدون مطرح شدن فرصت­های آربیتراژ داشته باشند. وجود اوراق بهادار با گردش وجه نقد یکسان و قیمت­های متفاوت تصریح به این دارد که عامل تنزیل تصادفی برای قیمت همه اوراق بهادار وجود ندارد (آمیهود و همکارانش 2005، 9).

همچنین نقدینگی در طول زمان متفاوت می باشد. این به این معنی می باشد که سرمایه­گذاران مطمئن نیستند هزینه معاملاتی که در آینده در زمان نیاز به فروش یک دارایی متحمل می شوند چقدر می باشد. به علاوه، زیرا نقدینگی بر سطح قیمت­ها تاثیر می­گذارد، اصطکاک­های نقدینگی می تواند بر تغییرپذیری قیمت دارایی­های خود تاثیر بگذارد (آمیهود و دیگران 2005، 26).

قیمت اوراق بهادار به وسیله تعادل کلی در اقتصاد تعیین می­گردد. از این رو، قیمت اوراق بهادار تقریبا تابع جریان وجه نقد، جریان وجه نقد دیگر اوراق بهادار، تابع مطلوبیت کارگزان و حقه زحمه کارگزان می باشد. در یک اقتصاد با اصطکاک، قیمت علاوه بر نقدینگی ورق بهادار به نقدینگی دیگر اوراق بهادار نیز وابسته می باشد (آمیهود و دیگران 2005، 9). در مدل بر مبنای هزینه معامله، اواق بهاداری با سود سهام یکسان، اگر هزینه­های معاملات مختلف داشته باشند، قیمت­های متفاوتی داردند. از این رو هزینه معامله اوراق بهادار تنها بر ماهیت تعادل اثر نمی­گذارد، بلکه یکی از ویژگی­های اصلی اوراق بهادار می باشد (آمیهود و دیگران 2005، 10).

سرمایه­گذارانی که نسبت به ریسک بی­تفاوت هستند و انتظار دارند که در زمان فروش اوراق بهادار هزینه­ای را بپردازند، در زمان ارزیابی ورقه بهادار این موارد را در نظر می­گیرند. سرمایه گذاران در هنگام خرید می­دانند که فروشندگان هم چنین کاری را می­کنند. در نتیجه، سرمایه­گذار به گونه کامل جریان آینده هزینه­های معاملاتی که برای اوراق بهادار پرداخت خواهد نمود را در ارزیابی خود در نظر خواهد گرفت. پس بازده درخواستی، برابر با بازده درخواستی اوراق بهادار مشابه که به گونه کامل نقد شوند هستند به علاوه هزینه معاملاتی هر دوره می باشد (آمیهود و دیگران 2005، 11).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Standard Asset Pricing

[2] . Frictionless

[3] . Agents

[4] . Amihud Et Al.

[5] . Cash Flow

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری